fredag 4 december 2015

Mål 8: Främja en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt med produktiv sysselsättning och anständiga jobb för alla

"Arbete är det bästa sättet att ta sig ur fattigdom, för vad är mer hållbart än att en människa kan försörja sig själv och sin familj?” Mål 8 – tillväxt- och sysselsättningsmålet, kan ses som två mål i ett som tillsammans kan bidra till både miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Nina Larrea, programchef för utvecklingssamverkan på Union to Union, hoppas att de två målsättningarna kan komplettera varandra för att få till stånd en hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom gröna arbeten med anständiga arbetsvillkor. Läs mer om Union to Union här.

Union to Union är nöjda med att mål 8 har en framträdande position och ett tydligt och omfattande innehåll. ”Att både arbetstagare och arbetstagarorganisationer varit med i förhandlingsprocessen för den nya globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, har varit avgörande. Målet tar upp levnadslön, skäliga villkor, god arbetsmiljö, sociala skyddsnät och lika löner, samt slår fast att vi ska ta krafttag för att göra slut på slavarbete och barnarbete”, säger Nina. ”Det är principer som Union to Union utgår ifrån i vårt arbete. Mål 8 behandlar även stora aktuella frågor som situationen för migrerande arbetstagare, speciellt kvinnor i den informella sektorn som ofta hamnar i prekära situationer, vilket vi även arbetar med.”

Union to Union ser att mål 8 är nära sammankopplat med många av de andra målen och ömsesidigt beroende av dem för att kunna uppnås. Nina nämner mål 1 – fattigdomsmålet och vikten av sociala skyddsnät, mål 4 – utbildningsmålet och vikten av utbildning, fortbildning och yrkesutbildning, mål 5 – jämställdhetsmålet och hur kvinnor ska få bättre tillträde till och även stanna kvar på arbetsmarknaden, mål 9 – om hållbar industrialisering och gröna arbetstillfällen, samt mål 10 – jämlikhetsmålet och fortsätter: ”Mål 16 – freds- och rättvisemålet ser vi på Union to Union som väldigt viktigt. Målet tar bland annat upp skydd av de fundamentala rättigheterna. För oss som är en del av den fackliga rörelsen ser vi en oroväckande trend i världen där mötesfriheten och organisationsfriheten just nu hotas tillsammans med andra fri- och rättigheter.”

Inom de mänskliga rättigheterna ryms rätten att arbeta och få lika lön för lika arbete tillsammans med rätten att organisera sig. Med utgångspunkt i dessa rättighetsprinciper arbetar Union to Union för fria, starka och demokratiska fack genom att stödja fack i Syd och Öst, liksom globala fackliga federationer som förhandlar med multinationella företag på en global nivå. Union to Union arbetar inte med egna utvecklingsprojekt, utan bidrar till lärande och utbildning om fackliga rättigheter och organisering genom sina samarbetspartners runt om i världen.

Förutsättningarna för att nå mål 8 finns där, menar Nina. Målet är både mätbart, lätt att kommunicera och handlingsfokuserat. I de allra flesta länder finns bra statistik över arbetsmarknaden att tillgå. De institutionella ramverken som krävs finns även där, bland annat i form av institutioner för dialog och förhandling, samt skyddsmekanismer och arbetsmarknadsinstitutioner.
”Nu måste stater och den privata sektorn ta sitt ansvar”, fortsätter Nina.

Det finns flera bra exempel på hur fackligt samarbete leder till hållbar utveckling. Genom International Labour Organisation (ILO) har ett samarbetsavtal mellan Sverige och Bangladesh skapats som ska verka för en bättre dialog mellan arbetsgivare och löntagare, ett viktigt steg i rätt riktning för en hållbar tillväxt genom att kombinera jämställdhet, goda arbetsvillkor och miljö.  ”Det är positivt att den svenska regeringen uppmuntrar och arbetar på detta sätt. Sverige kan vara en spjutspets i denna typ av samarbeten”, säger Nina.

”Nu när Agenda 2030 ska genomföras är nästa steg att säkerställa att vi får bra indikatorer för att mäta resultaten. Det här ett perfekt tillfälle att få till ett nytt sätt att mäta tillväxt som är både tranformativt, rättvist och inkluderande”, avslutar Nina.

Foto: Denny Lorentzen
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar