tisdag 1 december 2015

Mål 5: Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors egenmakt

Jämställdhet är en förutsättning för att alla andra mål ska uppnås. Det är inte bara extremt viktigt för kvinnor och flickor runt om i världen utan även viktigt för hela utvecklingen i stort. Att inte ge kvinnor och flickor chansen att utveckla sin fulla potential påverkar hela samhällen. Plan Sverige arbetar med alla barn och ungdomars rättigheter, men eftersom flickor i högre utsträckning utsätts för diskriminering ligger stort fokus på dem. CONCORD Sverige har pratat med Monica Lorensson, påverkans- och policychef på Plan Sverige, om hur Plan Sverige ser på mål 5 – jämställdhetsmålet, och hur Sverige genom sin feministiska utrikespolitik kan ta internationellt ledarskap. Läs mer om Plan Sverige här.

”Genom att uppnå jämställdhet kan vi påskynda hållbar utveckling i världen. Vi vet till exempel att ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdom är att satsa på flickors utbildning”, berättar Monica. Plan Sverige ser att utbildning för flickor ofta innebär ökade framtida inkomster, samtidigt som kvinnor generellt sett investerar en större del av sin inkomst i sin familj än män. Genom utbildning får flickor även större möjligheter att göra individuella livsval; de gifter sig senare och får färre och friskare barn senare i sitt liv.

Plan Sverige är positiva till de åtaganden som gjorts i Agenda 2030 och speciellt i mål 5 och menar att det är viktigt att jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela den globala agendan. För att kunna uppnå jämställdhet och en hållbar utveckling globalt är det viktigt att satsa extra på de mest diskriminerade och utsatta grupperna, där flickor är en extremt viktigt grupp, menar Monica. Hon citerar den indiske nationalekonomen och filosofen Amartya Sen: ”För att råda bot på ojämlikhet måste ojämn uppmärksamhet ges till de mest marginaliserade”. Plan Sverige arbetar därför med ett speciellt fokus på flickor genom att stärka deras rättigheter, tillgång till utbildning, sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter, omfattande sexualundervisning och genom att motverka tidiga graviditeter och barnäktenskap.

Utifrån organisationens arbete berättar Monica att några av skrivningarna i mål 5 inte är så starka som de hade önskat. Delmål 5.6, om sexuell hälsa och reproduktiva rättigheter, har formulerats som en fråga om hälsa och inte om rättigheter vilket Monica menar är särskilt problematiskt. Även i delmål 5.3 om att ”utrota alla skadliga sedvanor – så som tidigt äktenskap, barnäktenskap, tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning” har formuleringen försvagats i den slutgiltiga versionen genom att använda sig av uttrycket ”så som” istället för ”inklusive” – vilket lämnar större utrymme för länders egna tolkningar av vad som faller in under skadliga sedvanor.

Just nu pågår processen för att ta fram indikatorerna som ska mäta målen och delmålen i Agenda 2030. Plan Sverige arbetar för att säkerställa att indikatorerna för graviditet och förlossning ska inkludera flickor som är under 15 år, medan det i dagsläget bara finns statistik för kvinnor mellan 15-49 år.”Genom att begränsa åldersspannet osynliggörs den stora gruppen av unga flickor och de stora problem som tidiga graviditeter medför. Komplikationer under graviditet och förlossning är en av de största dödsorsakerna hos unga flickor och det är extremt viktigt att det synliggörs”, berättar Monica.

Med den feministiska utrikespolitiken som nyligen antogs hoppas Monica att Sverige kan visa ledarskap, sätta press på och påverka andra aktörer – exempelvis inom FN eller länder som inte är lika tydliga som Sverige - att bli mer progressiva i sitt jämställdhetsarbete: ”För flickor och kvinnor runt om i världen är det viktigt att det inte stannar vid prat utan att Sverige driver den feministiska utrikespolitiken hårt och tar upp svåra frågor i både EU, FN och bilaterala samarbeten. Dessutom måste man tillföra resurser till arbetet – både personellt och finansiellt. Sverige har goda förutsättningar, trovärdighet och en ledande ställning i frågan som ett av världens mest jämställda länder – nu måste vi utnyttja den rollen och driva på jämställdhetsagendan i världen”.

Foto: Plan International

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar