måndag 30 november 2015

Mål 4: Säkerställa inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och förespråka möjligheter till livslångt lärande för alla

Rädda Barnen och PMU är civilsamhällesorganisationer som sätter utbildning i centrum i sitt arbete för att nå en global hållbar utveckling. Utbildning är både en mänsklig rättighet och ett kraftfullt verktyg för att få till stånd varaktig förändring för människor och minska fattigdomen i världen. CONCORD Sverige har intervjuat Malin Hansson, gruppledare och rådgivare för utbildning på Rädda Barnens internationella avdelning, och Maria Soukka, programhandläggare för Centralafrika på PMU, för att höra hur deras organisationer ser på de åtaganden som gjorts i det fjärde av de globala målen för hållbar utveckling och vad vägen framåt måste innehålla. Läs mer om Rädda Barnen här och om PMU här.

Idag är 58 miljoner barn i skolåldern inte i skolan. Flickor, barn som lever i länder drabbade av krig och katastrof och barn med funktionshinder utgör av stor del av de barnen som hamnat utanför, berättar Malin från Rädda barnen. Ett annat allvarligt problem är att 250 miljoner barn har hoppat av skolan innan de nått fjärde klass, aldrig börjat skolan eller nått fjärde klass utan att lära sig det mest grundläggande som att läsa och skriva. Rädda Barnen ser därför positivt på mål 4 och de tillhörande delmålen då de betonar behovet av kvalitet på utbildning, likvärdig och inkluderande utbildning, samt att barn och vuxna med funktionshinder speciellt omnämns. Maria från PMU lyfter även fram vikten av att begreppet ”livslångt lärande” används i formuleringen av målet.

Vad gäller icke-diskriminering och helhetssyn på utbildning generellt och trygghet i skolan menar Malin och Maria att mål 4 hade kunnat vara ännu starkare. I relation till formuleringen ”lika tillgång till utbildning för alla” belyser Maria utifrån PMU:s verksamhet hur viktigt det är att alla barn, åtminstone inledningsvis, ska få möjligheten att undervisas på sitt modersmål. Hon poängterar vidare att utifrån organisationens erfarenheter är samarbete mellan skola och familjer, eller hela lokalsamhället, otroligt viktigt för vilken effekt utbildning ger på samhället som helhet. Malin lyfter en annan aspekt av helhetsperspektivet utifrån Rädda Barnens verksamhet: ”Mål 4 (a) lyfter fram vikten av säkra skolor, vilket är bra men för Rädda Barnen är trygghet i skolan ett mycket vidare begrepp än så. Det handlar inte bara om säker konstruktion av skolbyggnader om det blir en jordbävning utan också om att alla barn ska känna sig trygga i skolan. Tyvärr är det i många länder inte ovanligt att barn blir kränkta och slagna av sina lärare. Mobbning och våld mellan barn är ett annat allvarligt problem. Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för lärande men också en rättighet i sig själv.”

Internationella Rädda Barnen arbetar med barns rätt till utbildning i över 80 länder: ”Vi vill att utbildning ska vara likvärdig, leda till lärande och att kvalitet i skolan ska ses holistiskt. Inkludering är ett nyckelord och vårt fokus är på att förbättra utbildningssystem och att särskilt nå ut till de mest utsatta barnen”, säger Malin. Att ge barn som lever i krig och katastrof tillgång till utbildning ser Rädda Barnen som helt avgörande för om utbildningsmålet ska kunna uppnås.

”En av våra partner sa nyligen i ett möte där vi diskuterade strategier, att utbildning alltid måste vara en av våra främsta strategier”, berättar Maria från PMU.  ”Många av våra andra mål och visioner implementeras via utbildning av olika slag, och det är i lärandet som vi åstadkommer en varaktig förändring av människors kunskap och attityder. Det är ytterst strategiskt att sätta fokus på den unga generationen, men också att poängtera att lärande är livslångt, och att möjligheter måste finnas för utbildning under hela livet”, fortsätter Maria.

Relevansen av utbildningen för barns och ungdomars framtida möjligheter är något som Maria berättar att PMU ser som grundläggande i Sveriges och EU:s utvecklingssamarbete. Därtill måste fokus ligga på kvalitet och inte en bara en kvantitativ förekomst av utbildningsplatser. Malin fyller på och menar att mål 4, utbildningsmålet, knyter an till många av de andra målen och bidrar till deras uppfyllelse. Därför önskar de att se en tydligare prioritering av utbildning i både Sveriges och EU:s utvecklingssamarbete: ”Vi vet att utbildning inte bara är en rättighet utan också bidrar till individens framtida möjligheter, välmående, hälsa, tillväxt och demokrati. Utbildning är även centralt för att skapa tolerans och fred. Utbildning behöver prioriteras tydligare i humanitär respons eftersom skolan har en jätteviktig roll för barn i krig och katastrof.”

Den nordiska trenden vi ser just nu med nedskärningar i biståndet oroar – hur ska Sverige kunna bidra till att Agenda 2030 och att de globala målen uppfylls med ett sänkt bistånd? För alla länder blir det nu viktigt att tydligt definiera hur skrivningar om ”avgiftsfri skola”, likvärdig utbildning och relevant lärande ska tolkas. ”Det är viktigt att civilsamhället involveras i de här diskussionerna i alla länder”, säger Malin.

Det är även viktigt att komma ihåg att den nya globala agendan är universell och gäller för alla länder: ”EU måste se till att alla barn inom EU får utbildning och att inga barn diskrimineras i sin rätt till utbildning. Här tänker jag särskilt på romska barn som inte går i skolan. Jag tänker också på barn på flykt, och att Sverige och andra EU länder har en mycket viktig roll i att se till att de här barnen snabbt kommer in i skolan och får det stöd de behöver för att lära sig språket och tillgodogöra sig utbildningen”, avslutar Malin.

Foto: Froi Rivera 2014, Courtesy of Photoshare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar