onsdag 2 december 2015

Mål 6: Säkerställa tillgång och hållbart nyttjande av vatten och sanitet för alla

Mål 6 – om vatten och sanitet – är livsviktigt. Vatten är en förutsättning för allt liv. Tillgång till rent och säkert vatten, fungerande sanitet och hygien är grundläggande för människans överlevnad, hälsa och utveckling. ”Det är grundläggande att uppnå mål 6 om vi ska ha en möjlighet att utrota fattigdom och få till stånd en hållbar utveckling för alla”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige. Läs mer om WaterAid här.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar i 37 länder världen över. Organisationen arbetar gentemot nationella beslutsfattare och genom programarbeten och samarbeten i främst Afrika och Asien, men även globalt genom att lyfta frågan om vatten, sanitet och hygien till de allra fattigaste på den globala agendan. WaterAid är nöjda med att mål 6 i Agenda 2030 handlar om tillgång till rent vatten och sanitet i dess bredaste bemärkelse. De åtta delmålen under mål 6 tar ett holistiskt grepp om vattenfrågan och innehåller bland annat åtaganden om att värna ekosystem, minska farliga utsläpp i våra vattendrag och effektivt förvalta vattenresurser, vilket generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen menar är väldigt positivt. ”Det övergripande målet att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien till 2030 är WaterAids grundstomme, vår vision och vårt mål. Vår nya globala strategi heter just ”Everyone, Everywhere 2030” för att vi som internationell organisation på bästa sätt ska kunna bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 ”, berättar Cecilia.

Mål 6 är inte bara viktigt som ett enskilt mål, utan det är också avgörande för att uppnå de flesta av de andra målen i Agenda 2030. Cecilia nämner mål 1, fattigdomsmålet, som ett konkret exempel: ”Om människor ständigt blir sjuka av dåligt vatten eller på grund av att de inte har tillgång till fungerande sanitet kan de varken gå i skolan eller arbeta. Dessutom är det ett stort problem att människor tvingas gå långa tidskrävande sträckor, fram och tillbaka, varje dag för att hämta vatten”. WaterAid ser därför hur viktigt det är att målen behandlas på ett integrerat och holistiskt sätt vilket även måste speglas i de indikatorer som håller på att tas fram för att mäta målens framsteg.

WaterAid arbetar just nu aktivt i den globala processen för framtagandet av indikatorer. I föregångarna Milleniemålen var indikatorerna inte tillräckligt ambitiösa och lämnade för stort tolkningsutrymme. Med de nya globala målen menar Cecilia att vi måste få till tydliga och bra definitioner som ger goda förutsättningar för uppföljning och där kopplingarna mellan målen synliggörs på ett klart sätt: ”Utbildningsmålet, mål 4, bör innehålla en indikator om att alla skolor ska ha tillgång till rent vatten och sanitet, annars kommer flickor fortsätta att hoppa av skolan när de får mens. Vad gäller hälsomålet, mål 3, bör indikatorerna innefatta att alla sjukhus och hälsokliniker ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och säker hygien. En WHO-undersökning visade i fjol att över 40 % av alla sjukhus i låginkomstländer inte har rent vatten och att på över en tredjedel av sjukhusen saknas möjlighet för personalen att tvätta sina händer”.

Idag har 2.3 miljarder människor inte tillgång till en toalett, vilket innebär att milleniemålet för sanitet missades med stor marginal. Cecilia trycker därför på att Sverige och EU måste prioritera dessa frågor högre och se att vatten, sanitet och hygien är grundläggande för all utveckling, både inom och utanför Europa, och måste integreras i insatser för utbildning, jämställdhet, ekonomisk utveckling, hälsa och sjukvård. ”Det är tydligt att med ”business as usual” kommer mål 6 inte att uppnås, utan det behövs ökade satsningar i utvecklingssamarbeten på det som vi i Sverige tar för givet, och då framförallt för att nå de mest utsatta”, säger Cecilia och fortsätter: ”Detta uppmärksammade inte minst vår egen statsminister i samband med FN-mötet i september, där de nya globala målen antogs, då han inför miljontals tevetittare lanserade Sveriges åtagande att bidra till att 60 miljoner människor får tillgång till sanitet till år 2030. Detta är ju ett bevis på att förståelsen för frågans vikt finns - nu gäller det bara att vi ser det åtagandet genomföras.”   

Foto: WaterAid / Ernest Randriarimalala

13-åriga Solo från Madagaskar. Solo tvingades sluta skolan eftersom hon behövde spendera flera timmar varje dag på att samla och bära vatten. Efter att WaterAid installerade en vattenpump i hennes by har hon kunnat återuppta studierna.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar