fredag 27 november 2015

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välmående för alla, i alla åldrar

Hälsa är en fråga om jämlikhet. Det handlar om allas lika rätt till välmående och hälsa, gamla som unga. Det menar Karin Nilsson, sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU och Alfhild Petrén, styrelseledamot i PRO Global som CONCORD Sverige har intervjuat. Att mål 3 därför inkluderar alla människor och har som målsättning att ge samma förutsättningar för alla grupper oavsett var i världen och i vilken situation de befinner sig i är ett stort framsteg. Läs mer om RFSU här och PRO Global här.

Jämfört med föregångarna i Milleniemålen är mål tre av de nya globala målen för hållbar utveckling ett stort steg framåt, både i att det inkluderar alla människor och alla åldrar, men även att det siktar på hälsa och välmående i en bredare bemärkelse, inte bara avsaknad av sjukdom och död. Det har skett en förskjutning i fokus från enbart smittsamma sjukdomar till utbredda icke smittsamma sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes, cancer och demens. Det berättar Alfhild från PRO Global.  Det tyder på att man tagit fasta på att 65 % av dödligheten i världen idag beror på icke-smittsamma sjukdomar. Tre fjärdedelar av de som de som har icke-smittsamma sjukdomar är äldre. Det hänger ihop med välståndsutvecklingen i världen men också att vi globalt sett har en åldrande befolkning. Inte minst i många utvecklingsländer ökar andelen äldre snabbt. ”Diskriminering av äldre är ett stort problem, speciellt äldre kvinnor är utsatta, därför är det viktigt att åldersperspektivet lyfts fram”, säger Alfhild.

Icke-diskriminering och allas lika möjligheter är grundprinciper i Agenda 2030. Både Karin och Alfhild instämmer i att mål 3 måste ses i ljuset av de andra målen och övergripande principerna. Karin förtydligar utifrån RFSU:s perspektiv: ”Det går inte att minska fattigdomen och nå en hållbar utveckling om människor inte är friska och mår bra. Om vissa grupper diskrimineras och inte får hälsovård och information, kan utvecklingen inte gå framåt på ett rättvist sätt. Att stoppa mödradödligheten och aidsepidemin genom att öka tillgången till vård, information och undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive preventivmedel, är avgörande för att hälsomålet ska nås i alla länder.”

Karin berättar att RFSU gärna hade sett att icke-diskriminerande hälsovård och information särskilt för unga människor hade funnits med mer tydligt. Exempelvis då det gäller tillgång till säkra och lagliga aborter, samt sexualundervisning för att bättre förebygga både oönskade graviditeter, mödradödlighet och hivinfektioner. Alfhild lägger till att även äldreperspektivet hade kunnat synliggöras mer, men menar ändå att mål 3 och agendan i stort har många viktiga punkter att ta fasta på och utgör en bra ram för fortsatt arbete. Hon förklarar att det nu handlar om att fortsätta att utveckla det utrymme som ges till de frågor som lyfts.

För att göra just detta jobbar PRO Global och RFSU vidare med att driva sina kärnfrågor. PRO Global tar vidare sitt arbete för att lyfta äldres rättigheter och motverka diskriminering. ”Det handlar om att se äldre och ta dem på allvar, att inse att de är en resurs och se till att de finns representerade både i media och i beslutsprocesser” säger Alfhild. RFSU, som har allas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa som en kärnfråga, kommer att följa upp hur internationella och svenska löftena omsätts i handling, och hur frågorna får politiskt och finansiellt stöd framåt. De kommer även att fortsätta arbetet tillsammans med samarbetspartners runt om i världen för att mobilisera stöd för detta utifrån ett starkt rättighets- och jämställdhetsperspektiv.

Både Karin och Alfhild är överens om att Sverige har en viktig roll att spela både inom EU och på den internationella arenan. Karin belyser speciellt Sveriges centrala roll i att tydligt stå upp för det som få andra länder faktiskt fokuserar på, såsom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Samma sak gäller för EU. ”I det internationella utvecklingssamarbetet är det helt avgörande att Sverige och EU driver och finansiellt stödjer allas lika rätt till hälsa och välmående, oavsett vem man är och var man bor i världen”.

När det gäller genomförandet av Agenda 2030 tycker Alfhild att Sverige hittills på rätt väg. Genom att nystarta Politiken för Global Utveckling (PGU) har man visat att man menar allvar. Vidare menar hon att EU borde följa Sveriges exempel och göra allvar av samsstämmighetspolitiken som är grundläggande för att få till stånd hållbar utveckling i vår globaliserade värld.  ”Det Sverige nu måste göra är att leva som vi lär och gå ännu längre än vad agendan och dess hållbarhetsmål föreskriver för att pusha på andra länder”, sammanfattar Alfhild.

Foto: Tushar Sharma 2012, Courtesy of Photoshare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar