onsdag 25 november 2015

Mål 1: Utrota fattigdom i alla dess former, överallt

Att det första av de nya globala målen för hållbar utveckling just handlar om fattigdom är ingen slump. ”Att utrota fattigdom i alla dess former är ett grundläggande krav för en hållbar utveckling och en av de största och viktigaste globala utmaningarna som världen står inför”. Det säger Emelie Aho, policyrådgivare på Forum Syd, som CONCORD Sverige har pratat med. Hon berättar om hur Forum Syd ser på fattigdomsbekämpning och hur mål 1 ska kunna uppnås. Läs mer om Forum Syd här.

”Att vara drabbad av fattigdom handlar inte bara om en brist på ekonomiska resurser utan också om att människor nekas sina mänskliga rättigheter, diskrimineras eller saknar möjligheter att påverka sina egna liv. Att arbeta för att alla människor ska få sina politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter tillgodosedda är därför en viktig del av kampen mot fattigdom” menar Emelie. Rättighetsperspektivet i agendan är något som hon menar hade kunnat stärkas ytterligare. Hon belyser även hur viktigt det är att komma ihåg att fattigdom är en fråga om skillnader i makt både inom länder och globalt.

Från de utgångspunkterna arbetar Forum Syd med ett brett perspektiv på fattigdomsfrågor. Emelie poängterar därför att det är viktigt att alla målen i Agenda 2030 ses ur det integrerade perspektiv som det är tänkt. För att kunna utrota fattigdomen är det nämligen helt avgörande att vi även utrotar hungern (mål 2), har en inkluderande och hållbar ekonomiskt tillväxt där alla har arbeten (mål 8), har en minskad ojämlikhet inom och mellan länder (mål 10) och arbetar mot klimatförändringarna (mål 13). Emelie understryker att fattigdomsmålet borde belysa den relativa fattigdomen och inte enbart extrem fattigdom, eftersom fattigdomens uttryck varierar mellan människor i olika samhällen. En relativ fattigdom mäter skillnader i inkomst mellan grupper inom ett samhälle eller region, istället för under två dollar om dagen som gäller för extrem fattigdom.

I sitt arbete för att minska fattigdom arbetar Forum Syd rättighetsbaserat med icke-diskriminering, aktivt folkligt deltagande och rättighetsfokus. Genom att skapa nya partnerskap tillsammans med sina medlemsorganisationer, landskontor och andra aktörer i sina samarbetsländer arbetar de med att stärka det civila samhällets kapacitet för att kunna påverka beslutsfattare i Sverige, EU och globalt så att fattigdomsbekämpning inkluderas i politiska beslut på alla nivåer.

För Forum Syd är det civila samhällets roll avgörande för att uppnå målet om fattigdomsbekämpning. Det är därför av största vikt att stoppa det minskade demokratiska handlingsutrymmet i många länder, samt att Sverige och andra länder slutar att skära ned i biståndsbudgeten. Emelie uttrycker förhoppningar om att Sverige vill visa ledarskap på dessa områden: ”Genom nystarten av PGU och det nya policyramverket, så förutsätter vi att biståndet och utvecklingssamarbetet får ett långvarigt och hållbart perspektiv för arbetet med fattigdomsbekämpning”.

Forum Syd önskar även att Sverige tar rollen som en internationellt ledande ambassadör för Agenda 2030 och de nya globala målen för hållbar utveckling: ”Genom ett starkt och tydligt fattigdoms- och rättighetsperspektiv i både inrikes- och utrikespolitiken kan Sverige visa vägen framåt”.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar