tisdag 24 november 2015

En global agenda med mål för en hållbar och rättvis värld

Följ CONCORD Sveriges framtidskalender med fördjupning om varje hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vad innebär målen? Och hur ska vi arbeta för att nå dem? I vår framtidskalender hittar ni svaren! Varje dag fram till den 18 december kommer vi att öppna en lucka i kalendern. Bakom var och en av luckorna döljer sig ett av de 17 globala målen tillsammans med en intervju med en eller flera av våra medlemsorganisationer. I den inledande delen tar vi ett helhetsgrepp om vad agendan innebär och vilka viktiga principer den vilar på.

Den 25 september antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, den nya globala agendan för hållbar utveckling. Agendan är en ambitiös plan för världens alla länder och för de förändringar vi måste göra för att skapa en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom de kommande 15 åren. En förutsättning för att målen ska uppnås är att alla människor har kunskap om de målsättningar som antagits – utifrån det kan vi sedan agera tillsammans och hålla våra ledare till svars för att målsättningarna omvandlas till handling.

Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål för en rättvis och hållbar utveckling. Den inrymmer löften om att uppfylla de åtaganden som inte uppnåddes i Milleniemålen, men går även bortom dessa och omfattar viktiga nya åtaganden. Agendan lyfter fattigdomsbekämpning som det övergripande målet och fokus ligger på att förena de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av hållbar utveckling. Agendan gör tydliga åtaganden som syftar till att bland annat utrota fattigdomen, minska ojämlikheten mellan och inom länder, skydda vår miljö, stoppa klimatförändringarna, skapa jämställdhet och skydda kvinnors och flickors rättigheter, samt skapa fred och frihet från våld. Utöver de enskilda målen lyfts även flera viktiga principer.

Den viktigaste principen är agendans universalitet som innebär att agendan gäller för samtliga politikområden, för en samstämmig politik i alla länder. CONCORD Sverige välkomnar också agendans integrerade angreppssätt som slår fast att alla målen är lika viktiga att uppnå och att det inte är möjligt att fortsätta arbeta i “stuprörstänk” om vi vill uppnå verklig hållbar utveckling.

I Agenda 2030 åtar sig världens länder att särskilt bidra till att de mänskliga rättigheterna respekteras och garanteras. Viktiga referenser görs till redan existerande åtaganden för mänskliga rättigheter och agendan fastslår att en hållbar utveckling inte kan ske om individer inte åtnjuter sina mänskliga rättigheter. CONCORD Sverige välkomnar detta, men hade önskat tydligare rättighetsskrivningar inom flera mål och delmål.

CONCORD Sverige har tillsammans med det globala civila samhället drivit på för att agendan ska bidra till ökad jämlikhet mellan och inom länder, samt till jämställdhet och stärkandet av flickor och kvinnors egenmakt. Detta har varit särskilda prioriteringar för oss, då Milleniemålen inte lyckats med att bidra till minskad ojämlikhet. Istället har Millenniemålens resultat främst nått de som är lättast att nå, medan de mest utsatta och marginaliserade ofta lämnats ännu längre på efterkälken. Bland annat är Millenniemål 5 om att minska mödradödligheten ett av de mål som är längst ifrån att uppnås. Därför är principen om jämlikhet och att inte lämna någon på efterkälken (”leave no one behind”) viktig.

Vi välkomnar även att agendan väver ihop åtaganden för fred och hållbar utveckling. Detta görs bland annat genom antagandet av mål 16 om mål för fred, rättvisa och goda samhällsinstitutioner.

Slutligen är det också värt att lyfta de åtaganden som görs för att bygga ett nytt globalt partnerskap för hållbar utveckling som inkluderar alla aktörer. Precis som det inkluderande och breda deltagandet har varit avgörande för antagandet av en ambitiös, transformativ Agenda 2030 kommer det också att avgöra hur väl vi nu lyckas med att uppnå de åtaganden som gjorts. Här är CONCORD Sverige övertygade om att civilsamhället kan och måste spela en viktig roll för att en hållbar utveckling ska bli verklighet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar