fredag 18 december 2015

Mål 17: Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Agenda 2030 träder i kraft den 1 januari 2016 och då gäller det att gå från ord till handling, vilket är precis vad mål 17 handlar om. Mål 17 om ett globalt partnerskap, ligger i fokus för CONCORD Sveriges verksamhet, där görs åtaganden som delvis svarar på frågan om hur agendan ska genomföras. I dagens artikel intervjuas Hanna Hansson, samordnare för Agenda 2030, och Peter Sörbom, policysamordnare, på CONCORD Sverige. Läs mer om CONCORD Sverige här.

Om de sexton andra målen är vägvisare utgör mål 17 – om globalt partnerskap, verktygslådan för hur en hållbar global utveckling för alla ska kunna bli verklighet. ”Målet fokuserar på systemfrågor, vikten av att alla mål drar åt samma håll och hur en hållbar utveckling ska finansieras”, berättar Peter. Även om delmålen i mål 17 inte är så konkreta som Concord Sverige önskat, anser Hanna att Agenda 2030 hade varit klart svagare utan detta mål. ”Milleniemål 8, det mål som rörde ökat samarbete och partnerskap innehöll mycket svaga formuleringar och följdes inte heller upp på ett systematiskt sätt. I förhandlingarna om Agenda 2030 fanns därför en oro från de fattigare länderna och civilsamhällets sida att det inte skulle bli några åtaganden för hur de övriga målen skulle uppfyllas. Mål 17 om ett starkt och jämlikt globalt partnerskap är ett viktigt mål i sig. Det är också viktigt att det innehåller åtaganden om finansiering och löften om särskilt stöd till fattigare länder. Det handlar om förtroende”, säger Hanna.

Ambitionen som finns i målet om att länders politik på olika områden inte ska motverka varandra utan samstämmigt dra åt samma håll är ett försök att skapa någonting som liknar Sveriges politik för global utveckling (PGU), menar Peter, även om åtagandena om hur detta ska fungera i praktiken inte är lika konkreta. I och med detta åtagande har Agenda 2030 slagit fast att miljömässig hållbarhet och att värna människors rättigheter är en fråga för alla länder och alla politikområden, vilket i sig är fantastiskt. Sverige kan spela en särskilt viktig roll i och med den mångåriga erfarenheten med PGU, men Peter poängterar att regeringen behöver samtidigt bli mycket bättre på att sätta människors rättigheter och en hållbar utveckling främst när målkonflikter uppstår. Sveriges regering har meddelat att PGU-arbetet kommer att vara en del av genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Hela regeringen tillsammans med kommuner och andra aktörer måste delta och rikta om sina verksamheter framöver för att se till att målen blir till verklighet.

Det är tydligt att det kommer att krävas pengar för att uppnå agendans höga ambition. Därför är frågan om finansieringen av målen viktig, och detta har behandlats vid en separat men kompletterande konferens i Addis Abeba i år. ”Det handlar om att säkerställa att olika aktörer och flöden av pengar bidrar till en hållbar utveckling”, berättar Peter och fortsätter, ”En viktig aspekt är uppföljning av gjorda biståndslöften. Det är bekymrande att 0,7 procentsmålet på många håll inte uppfylls och att vi ser en negativ trend i flera EU-länder med nedskärningar i biståndet och att biståndsmedel används för att täcka andra kostnader. Men utvecklingsfinansiering handlar om mycket mer än biståndet. Exempelvis behövs ett starkare och mer jämlikt skattesamarbete inom FN för att motverka skatteflykt, samt att företag måste säkerställa att deras verksamheter varken skadar miljön eller kränker mänskliga rättigheter.”

”De här frågorna om hur vi ska gå till väga är väldigt viktiga för oss som civilsamhällesplattform. CONCORD Sverige har samordnat medlemsorganisationers arbete med både Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering under flera år. Vi har varit delaktiga i förhandlingarna och kommer fortsätta vårt arbete genom att bidra till uppföljningen av de åtaganden som gjorts”, säger Hanna. Samtidigt är hon bekymrad över trenden runt om i världen med ett minskande utrymme för det civila samhället att verka. ”Åtagandet om ett globalt partnerskap är särskilt viktigt för oss, CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och civilsamhällesorganisationer globalt. I mål 17 erkänns civilsamhällets roll i det globala partnerskapet. Vi är övertygade om att civilsamhällets kunskap och roll behövs för genomförandet, för att hålla beslutsfattare till svars och för att sprida kunskap och information om de åtaganden som gjorts. CONCORD Sverige kommer att fortsätta arbeta för att civilsamhället ska respekteras och det är särskilt viktigt att Sverige och EU fortsätter att stå upp för rätten att organisera sig och civilsamhällets unika roll”, berättar Hanna.

EU har haft en viktig roll i förhandlingarna för Agenda 2030 och drivit på för starka åtaganden när det gäller såväl utrotandet av fattigdom, mänskliga rättigheter och skyddandet av vår planet. Peter belyser att det är tydligt att EU nu också kan och bör vara en viktig aktör för att målen ska bli verklighet, bland annat i sin roll som världens största biståndsgivare. Agendans universalitetsprincip innebär dock att EU står inför en utmaning för att kunna uppfylla de löften som getts – både i inrikes- och utrikespolitiken. För att lyckas måste EU:s politik styras om så att samtliga politikområden samverkar och på allvar bidrar till en hållbar utveckling. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar