torsdag 17 december 2015

Mål 16: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem och rättvisa för alla, samt bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer

Hållbar fred och rättvisa för alla går hand i hand med utveckling och kvinnors rättigheter är en avgörande byggsten. De länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom är de som är drabbade av inbördeskrig och utdragna konflikter. De miljoner människor som lever under sådana förhållanden måste få möjlighet att leva i fred och säkerhet för att kunna bygga upp sina liv på nytt. Kvinnor är ofta utsatta under kris och konflikt, både för ökat våld och även för våldtäkt som ibland används som ett vapen i konflikten. CONCORD Sverige har pratat med Linda Nordin, FN-förbundets generalsekreterare, och Disa Kammars Larsson, rådgivare för policy och påverkan på Kvinna till Kvinna om mål 16 – fredsmålet. Läs mer om FN-förbundet här och Kvinna till Kvinna här.

Mål 16 är grundläggande med tanke på dagens krig och konflikter, flyktingströmmar och arbetet mot terrorism, menar FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin; ”Vi står i dag inför en tudelad värld. Å ena sidan blir världen bättre på många sätt när det gäller social och ekonomisk utveckling. Å andra sidan har konflikter inte bara inom länder utan även mellan länder ökat och lett till enorma mänskliga katastrofer inklusive flyktingströmmar. Säkerhetsrådets permanenta medlemmar tar inte sitt ansvar. Men det är en framgång, menar vi, att fredsmålet kom med i de globala målen för hållbar utveckling. De stärker också andra delar av agendan, inte minst arbetet för flickor och kvinnor i konflikt."

Disa Kammars Larsson berättar att Kvinna till Kvinna gärna hade velat se att mål 16 inkluderade ett delmål om jämställdhet, eftersom jämställdhet starkt bidrar till fred. ”Vi vet att jämställda samhällen är mer stabila och löper mindre risk att drabbas av väpnat våld. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför något som alla tjänar på och som bidrar till hållbar fred och mer demokratiska samhällen”, säger Disa. Kvinna till kvinna verkar för att stödja kvinnor i konfliktdrabbade länder. De ger idag stöd till över 130 organisationer som arbetar mot våld, för jämställd lagstiftning och mot diskriminering, och för att kvinnors inflytande ska öka. De stödjer även kvinnor på flykt och arbetar för hållbar fred så att ingen människa ska tvingas fly.

Kvinnors roll i fredsarbetet är en annan viktig komponent för hållbar fred. Linda nämner FN:s arbete med resolution 1325 och hade gärna sett en uttrycklig hänvisning till det i fredsmålet. Nyckelorden menar Linda är att ”främja feministiskt fredsarbete” eftersom kvinnor utgör mer än hälften av befolkningen och har ett viktigt perspektiv i fredsarbetet vilket erfarenheter från till exempel Colombia visar. FN-förbundet arbetar med den nya agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, på lednings- och handläggarnivå och är också en del av CONCORD Sveriges arbete som medlem i styrgruppen för Agenda 2030. ”Vi anlägger perspektivet från de globala målen för hållbar utveckling på alla våra sakområden – fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Vi för en dialog och påverkar regering, riksdag och myndigheter. Vi arbetar också med informationsspridning och engagemang genom våra FN-föreningar, informatörer och FN-skolor i hela landet”, berättar Linda.

Politiken för global utveckling, PGU, ser FN-förbundet som en viktig del i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det är avgörande att se till att alla ministrar och departement drar i samma riktning och följer de handlingsplaner som ska finnas inom ramen för den nya agendan. FN-förbundet förutsätter även att de nya målen kommer att ha en framträdande roll i det nya biståndspolitiska ramverket som riksdagen får en skrivelse om under nästa år.

På ett mer övergripande plan anser Kvinna till Kvinna att både Sveriges och EU:s bistånd bör ha jämställdhet mellan kvinnor och män som en tydlig prioritering. ”Idag visar mätningar att bara sex procent av det globala biståndet till sviktande stater har jämställdhet som ett mål. Vi vill att den feministiska utrikespolitiken innebär att Sverige förespråkar en omprioritering av resurser så att pengarna investeras i jämställdhet och hållbar fred”, säger Disa och fortsätter, ”Idag läggs mycket pengar på upprustning och militärbudgetar i världen, medan FN och lokala aktörer behöver finansiering för att bygga hållbar fred. Kvinnoorganisationer som arbetar med lokala fredsinitiativ saknar ofta resurser helt idag. UN Women behöver motsvarande ekonomiskt stöd och även humanitära insatser måste riktas bättre för att nå både kvinnor och män.”

”Kvinna till Kvinna skulle också vilja att det globala arbetet mot våld innebar att vi ifrågasätter våld som maktmedel och lösning på konflikter. Vi måste våga investera i att bygga inkluderande samhällen, då kommer vi också att förebygga konflikter. Det är mycket mer kostnadseffektivt än att som idag, sätta allt för stor tilltro till militära insatser”, avslutar Disa. 

Foto: UN, Amanda Voisard
 På bilden ser vi FN:s säkerhetsråd. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar