tisdag 15 december 2015

Mål 15: Skydda, återskapa och förespråka hållbart nyttjande av territreala ekosystem; hållbart nyttja skogen, motverka ökenutbredning, stoppa och vända markförstöring och stoppa förlusten av biologisk mångfald

Skogen är jordens lungor. Än så länge består ungefär 30 % av jordens yta av skog. Utan skogen sprider sig ökenutbredningen, klimatet blir torrare och skördarna sämre. Skogen spelar en viktig roll, både för klimatet och ur ett fattigdomsbekämpningsperspektiv eftersom skogen både binder koldioxid och kan vara en källa till inkomst för människor som lever i fattigdom. Skogen skyddar även den biologiska mångfalden. Förstörda marker minskar möjligheterna till försörjning eftersom det ger minskade möjligheter till jordbruksproduktion. CONCORD Sverige har pratat med Lotta Comé, temaansvarig för levnads- och arbetsvillkor på Afrikagrupperna, om varför mål 15 är livsviktigt. Läs mer om Afrikagrupperna här.

”Det är bra att det finns så mycket som tre konkreta miljömål bland de nya globala målen för hållbar utveckling som berör både land (mål 15), vatten (mål 14) och klimat (mål 13)”, säger Lotta. Mål 15 – om ekosystem på land, är ett omfattande och livsviktigt mål med många viktiga komponenter som knyter an både till möjligheter till försörjning, fattigdomsbekämpning och klimatet. Om vi ska kunna uppnå mål 15 menar Lotta att det krävs en annan sorts tänkande tillsammans med stora och genomgripande insatser. ”Business as usual” är inte längre ett alternativ.

Om vi ser de tre miljömålen som ett menar Lotta att ingenting saknas tematiskt. På ett övergripande plan täcker de tre målen in många viktiga aspekter och ställer höga krav på oss alla för att utrota fattigdom och samtidigt få till stånd en hållbar framtid ur klimat- och miljösynpunkt. För att konkretisera hur vi kan arbeta med de här målen måste de brytas ner till mindre områden. Afrikagrupperna verkar genom att stödja sina partnerorganisationer i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe som arbetar med flera områden som kopplar till olika delar av mål 15.

Afrikagrupperna stödjer bland annat partners som arbetar med Agroforestry. Det är en metod för hållbart jordbruk där skogen fungerar som skugga, gödsel men också mat beroende på vilka träd som planteras. Agroforestry även ett sätt att behålla biologisk mångfald. Afrikagrupperna verkar även tillsammans med partnerorganisationer som arbetar mot stora landinvesteringar och landgrabbing där marker används till storproduktion i monokulturer av mat, bränsle och djurhållning. I sådana fall går det mesta av det som produceras till export istället för att föda den inhemska befolkningen. Slutligen stödjer Afrikagrupperna partners som arbetar med rätten till en rättvis fördelning och användning av naturresurser.

Flera av Afrikagruppernas partnerorganisationer är kritiska til REDD och REDD+ projekt eftersom de är falska lösningar på klimatkrisen och ofta står i motsats till de förändringar som de vill åstadkomma. REDD står för “Reducing emissions from deforestation and forest degradation” och är ett system inom ramen för FN:s klimatkonvention som syftar till att motverka avskogning i utvecklingsländer och därmed minska koldioxidutsläpp. Kortfattat går det att säga att det är ett sytem som går ut på att rika länder betalar fattiga länder för att behålla sin skog. “Projekten motverkar biologisk mångfald och försätter människor i beroendeställning till de företag som genomför projekten. Sverige och EU bör hitta andra metoder i samarbete med dem som det berör”, avslutar Lotta. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar