torsdag 10 december 2015

Mål 12: Säkerställa hållbar konsumtion och produktion

Vi har bara en planet och faktum kvarstår att alla människor inte lever med samma förutsättningar. Runt om i världen finns människor som inte har tillgång till elektricitet, transport, hygien- och sanitetsfaciliteter eller kan äta sig mätta. Den nya agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, angriper båda sidorna av problemet. Mål 12, som handlar om hållbar konsumtion och produktion, menar Felix Antman Debels, en av Sveriges ungdomsrepresentanter vid FN:s klimattoppmöte i Paris 2015, innehåller många viktiga åtaganden för att komma tillrätta med de rikare ländernas ansvar för att få till stånd en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Om alla människor på planeten skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det krävas tre och ett halvt jordklot för att kunna upprätthålla mänsklighetens konsumtionsmönster. Läs mer om LSU - Sveriges ungdomsorganisationer här.

Felix befinner sig just nu på plats i Paris för att bevaka FN:s klimattoppmöte som ungdomsrepresentant från LSU och utgör en del av civilsamhället på plats. ”Produktions- och konsumtionscykeln och ohållbara konsumtionsmönster utgör en stor del av koldioxidutsläppen som vi är i Paris för att komma överens om att minska. Det rör allt från transporter till jordbruk, tillverkningsindustri, köttindustri och matsvinn”, berättar Felix. Det finns många kopplingar mellan de åtaganden som gjorts i Agenda 2030, i det här fallet mål 12, och det klimatavtal som nu förhandlas fram i Paris, och Felix ser positivt i den nya agendan i stort.

”De nya globala målen för hållbar utveckling tar en mycket bredare ansats än vad Milleniemålen gjorde, både ur ett miljöperspektiv och ett socialt perspektiv. I de nya målen kopplar vi för första gången ihop arbetet med att minska världshungern med att få till stånd en hållbar produktions- och konsumtionskedja”, säger Felix. En av de övergripande principerna i Agenda 2030 är universalitetsprincipen, det vill säga att målen gäller för alla länder och strävar mot att alla olika politikområden ska dra åt samma håll; ”Det övergripande målet är att tillfredsställa grundläggande behov för alla på ett sätt som långsiktigt innebär att jorden kan föda alla människor som bor på den”.

LSU är en paraplyorganisation som samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. I över 60 år har de arbetat för att främja ungas rättigheter och inflytande och har sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv; beslut som fattas idag ska inte belasta kommande generationer. De verkar också för att få in ett ungdomsperspektiv i utvecklingssamarbete och internationell politik, för att ge unga en plats att vara aktörer för förändring. Ungdomsrepresentanterna i Sveriges FN-delegationer är ett angreppssätt. Ungdomsrepresentanter från LSU har arbetat med bevakning och politiskt påverkansarbete både i klimatprocessen och i framtagandet av Agenda 2030. Felix ser att Sverige och EU har mycket kvar att göra för att kunna nå mål 12.

”Sverige måste exempelvis börja ta avfallsfrågorna på allvar och sikta på en nollavfallsekonomi med hundraprocentig återanvändning och återvinning. Idag saknas tillräckligt starka initiativ och politisk vilja. Vi behöver bli bättre på att se vad vi konsumerar och hur vi konsumerar. Genom olika former av beskattning kan vi minska den ohållbara konsumtionen”, säger Felix och fortsätter, ”Inom EU gäller det att föra en gemensam politik med gemensamma åtaganden och normer, både vad gäller avfallshantering, konsumtion och produktion.”Foto: Mahfuzul Hasan Bhuivan 2013, Courtesy of Photoshare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar